S.T.A.L.K.E.R. games

S.T.A.L.K.E.R. games

Postby LSA » 01 Jun 2017, 12:07

Naujai formuojasi žaidimų organizatorių grupė. Priimtas sprendimas dėl planuojamų žaidimų bendros tvarkos.
The newly formed group games organizers decided. . A decision on the general arrangements for the planned games.
Новая группа организаторов решила насчет будущих игр их общих правил и порядокю

Šiuo metu planuojame pasiūlyti žaidėjams :
В настоящее время мы планируем предложить игрокам :
At present, we plan to offer players :

- Draugiškus ir blaivius organizatorius
- Patogia registraciją, atvykimą, įsikūrimą ir išvykimą iš žaidimo teritorijos.
- Organizatorių grupės NPC sklandžiam žaidimui ir informacijai.
- Skaidrumą dėl finansų.
- Priimtiną kainą.
- Biotualetus, vandenį higienai ir maisto ruošimui, šiukšlių konteinerius ir t.t.
- Gerai paruoštus ir įdomius scenarijus.
- Įdomias išbaigtas užduotis
- subalansuotą ekonomiką
- Gerai paruoštą teritoriją.
- MGA sistemą (aka ARM) be klaidų arba alternatyvią programą.

- Friendly and sober organizers
- Easy registration, entry, establishment and departure from the game area.
- NPC from Organizers and the smooth game information information.
- Transparency for finances.
- Bio-toilets, water for hygiene and cooking, garbage containers etc.
- Interesting scenarios.
- Interesting quests
- balanced economy
- Well made territory
- MGA system (aka ARM) without bugs or alternative system.

- Дружелюбные и трезвые организаторы
- удобная регистрация, прибытие, расположение и выезд из игровой площадки.
- NPC от Организаторов для информации об игре.
- Прозрачность по финансом.
- Био-туалеты, вода для приготовления пищи и гигиены, мусорные контейнеры и т.д.
- Интересные сценарии.
- интересные квесты
- сбалансированная экономика
- Хорошо подготовленная территория
- Система MGA (ака ARM) без ошибок или альтернативная системы.
LSA
Recruit
 
Posts: 8
Joined: 01 Jun 2017, 10:28
Komanda: Sratasvydzio asociacija

Return to S.T.A.L.K.E.R.Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest